Projekty

Názov projektu: Podpora zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva
Prijímateľ: Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
Sídlo prijímateľa: 1.mája 1091/37, 953 01 Zlaté Moravce
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS2014+: 312031U314
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest
Prioritná os: 3 Zamestnanosť
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Miesto realizácie projektu: 1.mája 1091/37, 953 01 Zlaté Moravce
Začiatok realizácie projektu: október 2019
Koniec realizácie projektu: marec 2021
Rozpočet projektu: 20 803,47 € (výška NFP: 20 803,47 € (100%))
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

www.ia.gov.sk, www.esf.gov.sk

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom nášho projektu je zvýšiť úroveň zamestnanosti a zamestnateľnosti cieľových znevýhodnených skupín a znížiť tým ich vysokú nezamestnanosť. Špecifickým cieľom projektu je podpora získania pracovných návykov, vedomostí, pracovných a sociálnych zručností zamestnanca a využitím mentorskej a tútorskej činnosti mu zabezpečiť aktívnu podporu a pomoc pri vykonávaní pracovných činností a pri jeho adaptácii na pracovnom mieste.

Hlavný cieľ projektu a jeho špecifické ciele dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoU na trhu práce, ktorá je v súlade s výzvou na predkladanie žiadosti o NFP č. OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 a jej špecifickým cieľom 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

Hlavná aktivita bude vykonávaná v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

  1. Vyhľadávanie a výber ZUoZ
  2. Zamestnávanie ZUoZ s využitím mentorskej a tútorskej činnosti S úspešným ZUoZ bude uzatvorená pracovná zmluva v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Cieľovou skupinou projektu sú:

• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Miesto realizácie projektu:

• NUTS II – Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce

Výstupom projektu budú jeho merateľné ukazovatele:

• P0097 Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných – 1

PES, 1. mája 37
953 01, Zlaté Moravce

+ 421 914 330 558

projektyes@gmail.com

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x